Hướng dẫn > Xóa hoặc thêm cách nhận thêm thông báo

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống để vào xem chi tiết sự kiện mà mình muốn xóa hoặc thêm cách nhận thông báo.
Bạn cần vào xem chi tiết từng sự kiện
Bạn sẽ nhìn thấy chi tiết sự kiện của bạn.
Mặc định bạn sẽ được nhận thông báo qua bốn hình thức là Email, Browser, Facebook, Messenger.
Bạn có thể nhận thêm thông báo bằng các ấn click Thêm thông báo
Mặc định Email sẽ báo trước sự kiện 1 ngày, Facebook sẽ báo trước sự kiện 10 giờ, Messenger báo trước 2 giờ, Browser báo trước 10 phút. Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian báo trước cho từng hình thức thông báo
Bạn cũng có thể xóa đi các hình thức thông báo mà bạn không mong muốn
Sau khi có sự thay đổi nào bạn cần nhấn Lưu để lưu lại sự thay đổi