Hướng dẫn > Xem danh sách sự kiện

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống để có thể xem danh sách sự kiện của mình.
Bạn xem toàn bộ sự kiện của mình trong tháng ngày trên lịch và có thể click vào để xem chi tiết, cập nhật nếu cần thiết
Bạn có thê xem toàn bộ sự kiện của mình ở đây