Hướng dẫn > Xem hoặc cập nhật sự kiện

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống để có thể xem hoặc cập nhật sự kiện.
Bạn cần click vào sự kiện vào sự kiện mình để xem chi tiết
Bạn sẽ nhìn thấy chi tiết sự kiện của bạn.
Nếu bạn muốn sửa thông chỗ nào thì có thể click luôn vào chỗ đó.
Sau khi cập nhật thông tin bạn ấn Lưu để lưu lại sự thay đổi
Nếu bạn muốn xóa sự kiện đó thì click vào Xóa