Hướng dẫn > Tạo sự kiện

Bạn click vào ô có ngày mà bạn muốn tạo sự kiện và nhập thông tin sự kiện. Sau đó bạn ấn Lưu sự kiện để tạo sự kiện mới.
Bạn có thể click vào checkbox Hàng năm, Hàng tháng, Chỉ một lần để chúng tôi có thể biết khoảng thời gian bạn muốn lặp lại sự kiện này.
Bạn nhập thông tin vào form sau và ấn Lưu sự kiện để tạo sự kiện mới
Bạn có thể click vào checkbox Hàng năm, Hàng tháng, Chỉ một lần để chúng tôi có thể biết khoảng thời gian bạn muốn lặp lại sự kiện này.